Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Hỗ trợ tài chính

DỰ ÁN "HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI" CỦA TT LIN TÀI TRỢ


Dự án "HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI" được Trung tâm Phát Triển Cộng đồng LIN tài trợ cho Chi Hội Khánh Hội để thực hiện chương trình tập huấn cho 60 trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo tại cộng đồng về các chủ đề: Quyền Trẻ em, phòng tránh xâm hại TDTE, sử dụng internet hợp lý, phòng tránh bạo hành và bóc lột sức lao động TE. Dự án được triển khai từ tháng 1/2015 - tháng 10/2015. Trong tháng 1 và tháng 2, Chi Hội bắt đầu lên chương trình chuẩn bị tài liệu tập huấn. Từ tháng 3/2015 sẽ triển khai các lớp tập huấn cho trẻ, mỗi lớp 20 em. Số tiền LIN tài trợ cho dự án là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 
Tin tức
Các nhà tài trợ